[ FRANÇAIS ]  
 
 
GMSI ... Un partenaire de choix ! Uw Best Partner !
 
HOME
 
ONSITE SOLUTIONS
   
    Industriële Afsluiters
    Hydraulische Klemming
    Industriële Mechanica
    Onsite Machining
    Industrial Maintenance
    Apparatuur Lease
 
VAARDIGHEDEN & REFERENTIES
 
ALGEMENE VOORWAARDEN
 
CONTACT
 
 
   
   
GMSI heet u welkom op haar website !
 

GMSI GMSI


Un savoir-faire, des compétences et une très grande expérience dans les secteurs : Know-how, vaardigheden en ruime ervaring in de sectoren :

- de la robinetterie et de la mécanique industrielle... - De kleppen en de industriële mechanica ...
- de l'usinage sur site... - Bewerking op site ...
- du serrage hydraulique... - Hydraulische klemming van ...
- de la vente et de la maintenance de matériel industriel... - Verkoop en onderhoud van industriële installaties ...


Depuis de nombreuses années, GMSI s'est forgée une réputation incontestée dans le secteur de la robinetterie ( vannes, pompes, soupapes de sûreté… ) et  de la mécanique industrielle ( usinage sur site… ). Voor vele jaren, heeft GMSI verdiend een onbetwiste reputatie op het gebied van kleppen (kleppen, pompen, veiligheidskleppen, ...) en de industriële mechanica (werken op locatie ...).


Tant en matière de nouvelles réalisations,  que d'opérations de maintenance ou de fourniture de matériel, GMSI a bâti sa notoriété tout au long des années grâce à des compétences et un savoir-faire exceptionnel reconnus par de nombreux clients, une très grande expérience comme constructeur, une rigueur constante dans la qualité de ses prestations, le haut niveau de professionnalisme développé par l'ensemble de ses collaborateurs et techniciens et une disponibilité de tous les instants  ! Zowel in termen van nieuwe ontwikkelingen, zoals het onderhoud of de levering van materieel, heeft GMSI zijn reputatie opgebouwd door de jaren heen met de vaardigheden en know-how uitzonderlijke erkend door veel klanten, een uitgebreide ervaring als constructor, constante strengheid in de kwaliteit van de dienstverlening, het hoge niveau van professionaliteit ontwikkeld door al haar medewerkers en technici en beschikbaarheid ten alle tijden !
Forts de ses acquis, de ses atouts et des ressources (moyens humains, équipements…) dont elle dispose, GMSI peut aussi bien traiter des installations et appareils de tous types (marques, diamètres, séries…) que vous garantir des délais de réactivité très courts ( en cas d'arrêt d'unité par exemple )  ! Hoogtepunten van haar prestaties, haar sterke punten en middelen (personeel, uitrusting, ...) beschikbaar is, kan GMSI omgaan met zowel installaties en uitrusting van alle soorten (merken, maten, series, ...) die garantie termijnen reactiviteit korte (in geval van stopzetting van de eenheid bijvoorbeeld) !


GMSI … c'est la garantie de bénéficier de la solution la mieux adaptée à vos besoins et attentes, qu'ils soient courants, spécifiques ou urgents  ! GMSI ... het is gegarandeerd, hebben de oplossing die het beste past bij uw behoeften en verwachtingen of gemeenschappelijke of specifieke dringend !

GMSI ... GMSI ... excerçe son savoir-faire notamment dans les secteurs suivants : oefent zijn deskundigheid, met name op de volgende gebieden :
  • Les centrales nucléaires, thermiques, hydrauliques... De nucleaire, thermische, hydraulische ...
  • Les industries chimiques, pétrochimiques... De chemische, petrochemische ...
  • L'industrie de la chimie fine, l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique... De industrie van fijnchemicaliën, farmaceutische producten, cosmetica-industrie ...
  • La sidérurgie, l'industrie navale, l'industrie automobile... Het staal, scheepsbouw, automotive ...
  • L'industrie agro-alimentaire, l'industrie sucrière, l'industrie viticole... De voedingsmiddelenindustrie, suikerindustrie, wijnindustrie ...
  • Le secteur du traitement des eaux... Het gebied van waterbehandeling ...
  • Les entreprises d'inscinération... Bedrijven inscinération ...
  • Les papeteries et imprimeries... De papier-en grafische ...
  • Les installations de lutte contre les incendies... Voorzieningen tegen brand te bestrijden ...
GMSI ... GMSI ... 5 Départements hautement spécialisés à votre serrvice : 5 Afdelingen zeer gespecialiseerde om uw Fancy-werk :
 
 
Created and designed by CoolBay W&B - All rights reserved © CoolBay / 2010.03   -  www.coolbay.eu